PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON THÚC KHÁNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG MẦM NON THÚC KHÁNG

 

 Số:    15/KH-TrMN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư Do - Hạnh Phúc

 

                 Thúc Kháng, ngày 05 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

 

          Thực hiện kế hoạch số 1401/KH-SGDĐT ngày 24/9/2019 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán Bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, Trường Mầm non Thúc Kháng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán Bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Hướng đến xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện, thông qua việc nâng cao ý thức, quyết tâm hành động của mỗi cán bộ, công chức viên chức tron tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

          - Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, nhà trường, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân phục vụ.

          2. Yêu cầu

          - Việc thực hiện phong trào thi đua phải được quan tâm, chú trọng, trở thành nhiệm vụ trọng tâm song hành cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

          - Phong trào thi đua được triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong nhà trường với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của nhà trường.

          - Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đững đầu nhà trường trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào. Việc tổ chức phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

          1. Đối tượng

          - Tập thể trường Mầm non Thúc Kháng

          - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại nhà trường

          2. Nội dung thi đua

          a. Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”

          - Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan về văn hóa công sở.

          - Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại nhà trường.

          - Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của nhà trường.

          - Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

          - Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của nhà trường để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          b. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

          - “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”

          - Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

          - Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ

          - Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

          - Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

          - Thường xuyên tu dương, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

          - Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.

          - Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do nhà trường và địa phương phát động, tổ chức.

          III. TIÊU CHUẨN

          1. Đối với tập thể

          a. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của nhà trường.

          - Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn.

          - Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn, đề ra và thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thúc đẩy sự phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh;

          - Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

          - Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của nhà trường, các quy dịnh về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của đơn vị.

          - Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          - Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

          b. Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại nhà trường.

          - Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại nhà trường để hoạt động của cơ quan được công khai, minh bạch;

          - Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn.

          - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng, đảm bảo hàng năm cắt giảm % chi phí tối thiểu tuân thủ theo thủ tục hành chính.

          - Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

          c. Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

          - Thực hiện bài trí công sở ( Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước.

          - Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh , sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

          d. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của nhà trường để thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức.

          a. Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:

          - Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trưởng, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, đeo, cài thẻ tên, phù hợp, thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ.

          - Có ý thức tổ chức kỷ luật, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả.

          - Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

          - Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; công tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ dược giao.

          b. Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ:

          - Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

          - Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao;

          - Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên.

          c. Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

          - Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và lỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

          - Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả.

          - Không gây khó khăn phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;

          - Cán bộ, công chức, vên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, dánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

          d. Thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử:

          - Trong giao tiếp vơi người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “ 4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, in phép; Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;

          - Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lóng vì động cơ không trong sáng;

          - Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

          - Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng ử, không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

          đ. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

          - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành;

          - Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

          - Thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;

          - Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ;

          - Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động lien hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia…; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội;

          - Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

          e. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc:

          - Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu;

          - Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

          f. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do nhà trường, địa phương và ngành phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của nhà trường.

          IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

          1. Khen thưởng hàng năm

          - Nhà trường triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng vào cuối năm học.

          2. Khen thưởng sơ kết vào năm 2022 và tổng kết vào năm 2025

          - Căn cứ vào tình hình thực tiễn nhà trường đánh giá kết quả cụ thể để khen thưởng cho những cá nhân có thành tích. Khi có quy định cụ thể của các cấp về đối tượng, số lượng, tiêu chuẩn, nhà trường sẽ hoàn thành hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng đảm bảo theo đúng quy định.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Trong năm 2019 nhà trường xây dựng kế hoạch căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có hình thức tổ chức phong trào thi đua, hình thức tuyên truyền phù hợp bảo đảm nội dung, chất lượng, bám sát các chỉ đạo của ngành, tạo sự hưởng ứng đồng thuận cao, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức quyết tâm tham gia, thực hiện có hiệu quả trong phong trào thi đua, hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện phong trào giai đoạn 2019-2025.

          - Chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua.

          - Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua về Phòng giáo dục và Đào tạo Bình Giang.

          - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phòng trào thi đua. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua tại nhà trường.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán Bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 của trường mầm non Thúc Kháng./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT (b/c)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 ... Cập nhật lúc : 7 giờ 59 phút - Ngày 18 tháng 10 năm 2019
Xem chi tiết
“Vui hội trăng rằm” năm 2019 của các bé trường Mầm non Thúc Kháng“Vui hội trăng rằm” năm 2019 của các bé trường Mầm non Thúc Kháng ... Cập nhật lúc : 7 giờ 32 phút - Ngày 26 tháng 9 năm 2019
Xem chi tiết
Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Thúc KhángTưng bừng lễ khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Thúc Kháng ... Cập nhật lúc : 7 giờ 34 phút - Ngày 26 tháng 9 năm 2019
Xem chi tiết
Trường Mầm non Thúc Kháng kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) ... Cập nhật lúc : 10 giờ 23 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Hội Thị "Triển lãm đồ dùng - đồ chơi tự tạo cấp trường - trường MN Thúc Kháng ... Cập nhật lúc : 7 giờ 40 phút - Ngày 14 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Trường MN Thúc Kháng tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019 ... Cập nhật lúc : 10 giờ 17 phút - Ngày 13 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Tập thể CBGV-NV và học sinh trường MN Thúc Kháng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 ... Cập nhật lúc : 10 giờ 58 phút - Ngày 13 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Các lớp tưng bừng tổ chức tiệc buffer chào đón năm mới cho các con! với những món ăn đặc trưng của ngày tết cổ truyền như: giò lụa, nem rán, bánh chưng, thịt gà... không chỉ đem lại cho các ... Cập nhật lúc : 14 giờ 45 phút - Ngày 16 tháng 2 năm 2016
Xem chi tiết
Một số hình ảnh trong phần thi làm đồ dùng của giáo viên trong Hội thi giáo viên giỏi bậc học Mầm non năm học 2015 - 2016 ... Cập nhật lúc : 14 giờ 45 phút - Ngày 16 tháng 2 năm 2016
Xem chi tiết
Mọi trẻ đều ngán ngẩm trước rau và quả. Sợ thức ăn mới, nó chỉ muốn những thức ăn giống như cũ. Để con có thể ăn được mọi thứ, đảm bảo được dinh dưỡng cần và đủ cho sự phát triển của trẻ rất ... Cập nhật lúc : 14 giờ 41 phút - Ngày 16 tháng 2 năm 2016
Xem chi tiết
12
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi (dành cho bậc Mầm non)
Modun Hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trong các trường Mầm non
Modun Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non
Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông
Các góc chơi qui định trong chương trình giáo dục bậc học Mầm non của Hàn quốc.
Chương trình công tác tháng 2 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi bậc học mầm non tỉnh Hải Dương năm học 2015- 2016
Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ NV quy định về danh mục khung VTVL CSGD MN
Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp GV mầm non
Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về định mức số người làm việc trong CSGDMN công lập
Chương trình công tác tháng 2 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc học Mầm non
Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi bậc học mầm non tỉnh Hải Dương năm học 2015- 2016
Quyết định về việc thành lập ban tổ chức hội thi "Giáo viên dạy giỏi" bậc mầm non tỉnh Hải Dương năm học 2015- 2016
Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ NV quy định về danh mục khung VTVL CSGD MN
12